Dnes je pondelok, 24.január 2022, meniny má: Timotej
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

február 07, 2019 - 09:14
Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová rozhodla o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti Propeler v Bratislave, ktorá bola vyhlásená rozhodnutím starostu dňa 26.10.2018.
Foto: 
internet

Súťaž bola zrušená z dôvodu procesných chýb pri vyhodnocovaní vzhľadom k tomu, že uchádzači nesplnili požadované podmienky a taktiež pre početné námietky účastníkov k vyhodnoteniu súťaže. 

Súťaže sa zúčastnilo 5 uchádzačov. Pri otváraní obálok súťažné návrhy č. 2 a súťažný návrh č. 4 nebol podaný podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Súťažný návrh mal byť doručený v zalepenej obálke bez uvedenia odosielateľa s označením: „verejná obchodná súťaž – Propeler, NEOTVÁRAŤ!“, v ktorej mala byť vložená ďalšia zalepená, neporušená, nepriehľadná obálka s názvom „Identifikácia navrhovateľa“ s identifikačnými informáciami o navrhovateľovi podľa rozhodnutia, ktorým bola súťaž vyhlásená. Súťažné návrhy č. 2 a č. 4 nesplnili túto podmienku (ich identifikačné údaje neboli oddelené od súťažného návrhu) a preto boli ich návrhy zo súťaže vyradené. 

Po vyhodnotení súťaže, pri otváraní obálok s identifikáciou navrhovateľa zistila komisia nedostatky pri ďalších uchádzačoch – uchádzači s č. 1, 4 a 5 nepredložili kompletné čestné vyhlásenia. Predložili čestné iba v časti vyhlásenia o neexistencii finančných alebo iných nevysporiadaných záväzkov voči mestskej časti, hlavnému mestu SR Bratislave, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, alebo daňovému úradu, avšakvyhlásenie deklarujúce, že uchádzač alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, prípadne. Majetkový prepojením na tieto subjekty, nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, predložené nebolo.

Keďže by takto v súťaži ostal iba jeden navrhovateľ, rozhodla sa starostka verejnú obchodnú súťaž zrušiť.

- - Inzercia - -